ANVÄNDARVILLKOR

 

Villkor

 

Den här digitala plattformen som tillhör Coca‑Cola, från vilken du har åtkomst till de här villkoren, är skapad och underhålls av The Coca-Cola Company eller dess samarbetspartner. Den här svenska versionen av sidan hanteras av Coca-Cola AB, Dryckesvägen 2C, 13689 Haninge, Sverige (nedan kallad för ”Coca-Cola,” ”vi,” och ”oss”).

Kontaktinformation:

Coca-Cola AB Dryckesvägen 2C, 136 89 Haninge, Sverige

E-post: konsumentkontakt.se@cokecce.com

Telefon: 020-65 60 70 (från utlandet: +46 8 500 75 118) helgfria vardagar, måndag - torsdag kl. 08.00-15.00 och fredag kl. 10.00-15.00

I dessa villkor och bestämmelser betyder ”samarbetspartner” direkta eller indirekta moderbolag, dotterbolag, sponsorer eller filialer till Coca-Cola Company och omfattar även The Coca-Cola Companys auktoriserade buteljeringsföretag.

När du använder den här digitala plattformen som tillhör Coca-Cola bekräftar du att du har läst igenom integritetspolicyn och att du accepterar dessa villkor och bestämmelser, alla tillämpliga lagar samt övriga regler och villkor som anges på den här digitala plattformen, som tillhör Coca-Cola. Då texten refererar till Coca-Colas digitala plattform omfattar detta användning via webbplatsen, Facebook och mobilappar.

Den här digitala plattformen som tillhör Coca-Cola är avsedd för en publik som är 16 år eller äldre. Vissa aspekter av Coca-Colas digitala plattform kan dock vara åldersbegränsade enligt vad som är lämpligt för olika åldrar eller tillåtet enligt lag. Där åldersbegränsningar förekommer kommer detta att markeras tydligt på Coca-Colas digitala plattform och du kan behöva verifiera din ålder innan du fortsätter.
 

Dataskydd

Coca-Cola tar datasäkerhet på stort allvar. Du hittar vår fullständiga sekretesspolicy här

 

Ändringar i villkoren

Coca-Cola förbehåller sig rätten att göra ändringar på sin digitala plattform gällande villkoren från tid till annan. Om sådana ändringar görs kommer vi att sträva efter att meddela dig om detta 30 dagar i förväg, eller om mindre, med så mycket varsel som vi rimligen kan. Du bekräftar och godkänner att din fortsatta åtkomst till eller användning av denna digital plattform innebär att du accepterar dessa ändringar
 

Formatet på den här digitala plattformen från Coca-Cola

Coca-Cola arbetar ständigt med att förbättra sin digitala plattform för att kunna ge användarna den bästa möjliga webbplatsupplevelsen. Du bekräftar och godkänner att utförande och karaktär, inklusive innehåll, på den här digitala plattformen från Coca-Cola kan ändras från tid till annan utan att detta meddelas.
 

Upphovsrättspolicy

Bilder på människor eller platser, och allt övrigt innehåll som visas på den här digitala plattformen från Coca-Cola, tillhör eller används med tillåtelse av Coca-Cola. Du bör utgå från att upphovsrätten gäller för allt du ser och läser på applikationen som tillhör den här digitala plattformen från Coca-Cola. Det gäller både för det du läser på webbplatsen, på Facebook och i mobilappen. Du har rätt att använda bilder och innehåll för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, som en del av din användning av den här digitala plattformen från Coca-Cola. Du, eller någon annan person med din tillåtelse, äger inte rätt att använda dessa bilder på något annat sätt såvida inte dessa villkor och bestämmelser tillåter det, eller såvida inte specifik tillåtelse har getts någon annanstans på den här digitala plattformen från Coca-Cola.

Otillåten användning av bilder kan strida mot upphovsrätten, varumärkeslagstiftningen, persondatalagen samt kommunikationslagar och författningar.

Coca-Cola gör inga utfästelser om att din användning av material som visas på den här digitala plattformen från Coca-Cola inte gör intrång i några tredjepartsrättigheter.

Du får inte använda något registrerat eller oregistrerat varumärke på den här digitala plattformen från Coca-Cola utan föregående skriftligt samtycke eller föregående samtycke från den relevanta ägaren av varumärket.

OBSERVERA ATT OTILLÅTEN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN (INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN) I VISSA JURISDIKTIONER KAN MEDFÖRA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET OCH ANDRA CIVILA ELLER KRIMINELLA STRAFFÅTGÄRDER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING FÖR UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG.
 

Innehåll som du delar med oss

Vi kan komma att inkludera funktioner på den här digitala plattformen från Coca-Cola som ger dig möjlighet att dela innehåll med oss och andra användare av webbplatsen. Observera att innehåll som du delar med dig av via webbplatsen kan komma att bli tillgängligt offentligt. Du ger Coca-Cola och dess samarbetspartner en världsomspännande, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, evig, oåterkallelig rätt och licens att, utan att kompensera dig: (a) använda, reproducera, distribuera, ändra (inklusive, men utan begränsning, redigera, förändra, översätta och omformatera), hämta, skicka, visa och framföra, offentligt eller på annat sätt, sådant innehåll, i alla nu kända media eller hädanefter utvecklade sådana, för Coca-Cola och/eller dess samarbetspartners affärsverksamhet och (b) underlicensiera de ovannämnda rättigheterna, i flera led, i enlighet med vad gällande lag maximalt tillåter. De ovannämnda licenserna fortlever om du av någon anledning upphör att använda webbplatsen enligt nedanstående beskrivning. För allt innehåll du delar via webbplatsen garanterar och föreställer du att du innehar alla rättigheter att överlåta dessa licenser och att sådant användarinnehåll samt ditt lämnande eller skapande av detta på webbplatsen överensstämmer med gällande lagstiftning, regler och föreskrifter och inte överträder eller på annat sätt strider mot tredje parts upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, sekretess, andra immateriella rättigheter eller övriga rättigheter, samt vidare att innehållet är fritt från virus och annan skadlig kod. Du avsäger dig också, i den mån detta är tillåtet enligt lag, oåterkalleligt alla ”moraliska rättigheter” eller andra rättigheter beträffande tillskrivning av författarskap eller integritet av material gällande allt användarinnehåll som du lämnar in. Observera att vi inte ber om eller uppmuntrar till lämnande av innehåll som innehåller idéer eller förslag gällande webbplatsen, vår verksamhet eller våra samarbetspartner. Om du skickar idéer eller förslag till oss, oavsett ämne, medför det inte att vi eller våra samarbetspartner har några skyldigheter i samband med dessa idéer eller förslag och vi kan använda dessa för vilket syfte vi vill.

        Uppföranderegler

När du använder dig av Coca-Colas digitala plattform och/eller delar innehåll med oss bör du veta att du förbjuds att posta eller skicka innehåll som är/innehåller:

 1. olagligt, hotande, ärekränkande, obscent, förargelseväckande, provocerande, vanvördigt eller något material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som anses utgöra brott, ge upphov till en civilrättslig process, eller på något annat sätt överträda lagen.
 2. virus, maskar, trojanska hästar, påskägg, tidsbomber, spionprogram eller annan datakod, fil eller program som är skadligt eller invasivt eller som kan, eller är, ämnat att skada eller överta driften av/eller bevaka användandet av någon hårdvara, programvara eller utrustning
 3. oombedd eller otillåten reklam, marknadsföringsmaterial, ”skräppost”, ”spam”, ”kedjebrev”, ”pyramidverksamhet”, investeringserbjudanden eller andra former av oombedda erbjudanden samt
 4. alla icke-offentliga uppgifter om ett företag utan korrekt tillstånd att göra detta.

Du får inte heller:

 1. använda Coca-Colas digitala plattform för bedrägeri eller i olagligt syfte
 2. för att störa eller avbryta webbplatsens drift eller de servrar och nätverk som används för att göra Coca-Colas digitala plattform tillgänglig, eller bryta mot dessa nätverkskrav, procedurer, policyer eller regler som tillhör sådana nätverk
 3. för att bereda dig tillgång till eller använda Coca-Colas digitala plattform via teknik eller metoder utöver det vi uttryckligen angivit (inklusive, om vi inte uttryckligen angivit detta, TV-mottagarboxar, TV-spelkonsoler, digitala videoinspelare eller videospelare som förpackas och marknadsförs som TV-apparater)
 4. för att hindra eller begränsa någon annan persons användning av Coca-Colas digitala plattform (inklusive genom hackning eller vanställande av någon del av webbplatsen)
 5. för att, utöver vad som uttryckligen tillåts enligt gällande lag, modifiera, anpassa, översätta, baklängesutveckla, dekompilera eller demontera någon del av Coca-Colas digitala plattform
 6. för att ta bort upphovsrättsmärken, varumärken eller annan äganderättsmärkning från Coca-Colas digitala plattform eller från material härrörande från den
 7. för att rama in eller imitera någon del av Coca-Colas digitala plattform utan föregående uttryckligt tillstånd från oss
 8. för att skapa en databas genom att systematiskt hämta och lagra allt eller delar av innehållet på Coca-Colas digitala plattform eller
 9. för att använda någon typ av robot, spindel, webbplatssökning/hämtningsprogram eller annan manuell eller automatisk enhet för hämtning, indexering, ”skrapning”, ”datautvinning”, eller på annat sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller utformningen av Coca-Colas digitala plattform, utan föregående uttryckligt tillstånd från oss.

Coca-Cola kommer till fullo att samarbeta med lagupprätthållande myndigheter eller domslut som begär eller beordrar Coca-Cola att avslöja personers identitet om personer postar sådan information eller sådant material och förbehåller sig rätten att när som helst avlägsna sådant material från Coca-Colas digitala plattform.

Coca-Cola förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande ta bort meddelanden eller uttalanden samt att avaktivera länkar.
 

Länkar från Coca-Colas digitala plattform

Coca-Colas digitala plattform kan inkludera hyperlänkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Coca-Cola. Coca-Cola har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicy, säkerhetspolicy eller praxis på någon tredje parts webbplatser.

Innehåll kan hostas på YouTube eller i andra sociala medier. De tillämpar sina egna villkor och integritetspolicyer som skiljer sig från de som finns på den här digitala plattformen från Coca-Cola. Coca-Cola har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer, säkerheten eller praxis på YouTube eller på andra sociala mediekanaler.
 

Ansvar

Din användning och navigering av den här digitala plattformen från Coca-Cola sker på egen risk. Coca-Cola eftersträvar att visa korrekt och uppdaterad information i applikationen som tillhör den här digitala plattformen från Coca-Cola på Facebook, på webbplatsen och i mobilappen samt att garantera tillförlitlig åtkomst, men Coca-Cola lämnar inga utfästelser beträffande garanterad åtkomst till den här digitala plattformen från Coca-Cola eller informationens riktighet. Coca-Cola har ingen skadeståndsskyldighet och tar inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet i den här digitala plattformen från Coca-Cola eller för eventuella åtkomstproblem. I den mån det är tillåtet enligt lag, avsäger sig Coca-Cola alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande riktigheten hos informationen i innehållet i den här digitala plattformen från Coca-Cola. Vi åtar oss inte heller något ansvar för:

 1. förlust eller skada som orsakas av åtkomstproblem.
 2. förlust eller skada som orsakas av användningen av information i material på denna webbplats.

för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet, under förutsättning att vi inte på något sätt begränsar vår lagenliga skadeståndsskyldighet.
 

Gottgörelse

Du är ensam ansvarig för eventuella överträdelser av dina skyldigheter enligt villkoren och för konsekvenserna av sådana överträdelser. Du bekräftar att Coca-Cola och dess samarbetspartner har rätt att begära gottgörelse från dig om någon part utsätts för förlust på grund av (a) din användning av/eller aktiviteter i samband med den här digitala plattformen som tillhör Coca-Cola (b) överträdelse av dessa villkor som görs av dig eller genom ditt konto eller (c) påstående om att något användarinnehåll som du gör tillgängligt eller skapar genom den här digitala plattformen från Coca-Cola överträder eller på annat sätt strider mot tredje parts upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, sekretess, immateriella rättigheter eller andra rättigheter.
 

Avsluta din relation med denna plattform

Om du tidigare har valt att få meddelanden från den här digitala plattformen från Coca-Cola och nu vill välja bort dessa meddelanden kan du göra det genom att kontakta kundtjänst med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Kunder bör vara medvetna om att vi, tills vidare, kommer att sluta att använda personuppgifterna för de personer som väljer bort reklammeddelanden från Coca-Colas digitala plattform. Om du vill att din information raderas permanent, kontaktar du Kundtjänst på:

E-post: konsumentkontakt.se@cokecce.com

Telefon: 020-65 60 70020-65 60 70 (från utlandet: +46 8 50075118+46 8 50075118) helgfria vardagar, måndag - torsdag kl. 08.00-15.0008.00-15.00 FREE och fredag kl. 10.00-15.00

 Om du anser att den information som Coca-Cola har om dig är felaktig eller ofullständig, kan du när som helst ändra informationen genom att kontakta Coca-Cola på adressen eller telefonnumret ovan.

 Coca-Cola förbehåller sig rätten att när som helst avsluta din åtkomst till Coca-Colas digitala plattform om du inte uppfyller dessa villkor, eller om du bryter mot Coca-Colas rättigheter eller någon tredjepartsrättighet i innehållet som tillhandahålls på den här digitala plattformen från Coca-Cola.
 

Gällande lag

De här villkoren regleras och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsregler. Du samtycker till den exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Stockholm.
 

Prisdragningar och tävlingar

När det finns en möjlighet att delta i en tävling, kommer du att behöva godkänna en separat uppsättning villkor relaterade till den specifika tävlingen.

 

Site ©2018 The Coca-Cola Company. All rights reserved.